Meni

8. zbor mladih in 90. ob?ni zbor PGD

Leto je hitro minilo in vsa poro?ila o delu drutva so bila uspeno predstavljena tako na 8. zboru mladih, kot 90.ob?nem zboru drutva. Glede na to, da letos praznujemo 90-let, nas ?aka veliko dela, ki pa ga bomo sigurno uspeno opravili s skupnimi mo?mi. V lanskem letu je bilo  narejeno veliko -  tirje izvozi na intervencije, prevozi sanitarne vode krajanom, priprave in tekmovanje na ob?inskem gasilskem tekmovanju (nastopili kar s 7 tekmovalnimi enotami - pionirji, mladinci, ?lanicami B, ?lani A, ?lani B, starejimi ?lanicami ter starejimi ?lani). Zelo uspeni smo bili na ligakih tekmovanjih , kjer smo skupno osvojili prvo mesto. 17. avgusta smo bili tudi sami gostitelji tradicionalnega tekmovanja za pokal PGD Golavabuka, ki je bilo 19. po vrsti. V lanskem letu smo se tudi usposabljali in smo tako bogateji za  dva gasilca pripravnika, dva nova nija gasilska ?astnika,  1 gasilec je opravil specialnost za nosilca dihalnega aparata,  1 je uspeno opravil sprejemni izpit za vijega gasilca,  4 so opravili prakti?no usposabljanje v Pekrah za IDA, bili smo  prisotni na prakti?nih vajah v Mislinji in drugod, udeleili smo se usposabljanja za muljno ?rpalko na Muti in  predavanj o reevanju pogreanih oseb.

Nabavili smo tudi nekaj za?itne opreme in  sicer: 1 teko za?itno obleko s pripadajo?o opremo,  4 enodelne delovne kombinezone za voznike, 1 sve?ano obleko,  19 novih delovnih oblek, lu?i za intervencijo
ter Simulator megle za bolje izvajanje usposabljanj.

V mesecu oktobru smo bili e posebej aktivni na podro?ju preventive, saj smo priredili kar dve nenapovedani drutveni vaji. Ena vaja je potekala na kmetijo Prebil- Kavdik Miran, druga pa je bila uprizorjena na Knapovi agi z uporabo AED. Sodelovali smo na sektorski vaji, ki jo je priredilo PGD Turika vas na kmetiji Juri?. Aktivni pa smo bili tudi na regijski vaji, ki je potekala na prostore Splone bolninice Slovenj Gradec. Zelo aktiven mesec oktober smo zaklju?ili z organizacijo pregleda gasilnih aparatov za nae krajane, ki pa je bil tudi odli?no obiskan. Poleg navedenega pa smo se lotili tudi obnove prostorov in opreme v gasilskem domu. V dvorani gasilskega doma smo izdelali nov ank, letos dokon?ali novo kuhinjo, nabavili nove stole, obnovili mize, imamo nov ogrevalni sistem za celoten gasilski dom, ....

Letonje leto elimo dokon?ati z obnovo dvorane, isto?asno pa si elimo novega gasilskega vozila za prevoz motva. Meseca junija, natan?neje 2. junija bomo praznovali 90 - letnico drutva. Za to praznovanje pripravljamo kar obseen program. O vseh aktivnostih bomo obve?ali ?lane in krajane preko medijev, facebooka in spletne strani drutva.

 Zadnjič posodobljeno (Nedelja, 17 Februar 2019 18:32)

 

Prevzem novega defibrilatorja

Na pobudo naega drutva in v sodelovanju s predstavnico koronarnega kluba prim. Cirilo Slemenik Punik, dr. med., smo organizirali nabavo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Donator sredstev za nabavo je bil LIONS KLUB SLOVENJ GRADEC. Zavarovalnica Sava pa je donirala varovalno omarico za AED.

Avtomatski Defibrilator je naprava, ki pomaga osebam z zastojem srca, da se za?ne postopek oivljanja z elektrooki, kar marsikomu lahko rei ivljenje. Defibrilator je name?en v omarici na pro?elju gasilskega doma PGD Golavabuka v Tomaki vasi.

Uradno  smo defibrilator prevzeli v ?etrtek, 25. maja. Prevzema in predstavitve uporabe avtomatskega defibrilatorja se je udeleilo  ve? kot 70 gasilcev in krajanov Tomake vasi, Golavabuke in Mislinjske Dobrave. Po prerezu traka  je dr. Cirila Slemenik Punik skupaj s sodelavci  pokazala prisotnim, kako tak aparat pravilno uporabiti.


18813848 1905926556363390_8728461456032430518_n18838866 1905926186363427_8626515610660124485_n

18814126 1905926376363408_3050748006657344286_n18893094 1905924953030217_1663177306484874804_n                                                                       

20. in 21. junija  je bil v gasilskem domu organiziran te?aj za prve posredovalce, ki se ga je udeleilo 14 naih ?lanov. Te?aj so tudi uspeno zaklju?ili.

19239778 10211765720812799_746268218_n

19251098 10211765721692821_1629324320_n

19477937 10211765723052855_73542753_n

Zadnjič posodobljeno (Sreda, 12 Julij 2017 15:48)

 

Statut in pravilniki

 

STATUT

 

Pravilnik o organizaciji poslovanja

 

Pravilnik o finan?no materialnem poslovanju

 

Pravilnik o disciplinskem postopku

 

PRISTOPNA IZJAVA

 

Zadnjič posodobljeno (Četrtek, 24 Januar 2013 08:23)

 
Obvestila

sneaki gasilci

Naklju?na slika
kviz gzmd 2...
kviz gzmd 2012kviz gzmd 2012
Anketa
Kako vam je ve? internetna stran drutva?