Gasilska mladina ima v Sloveniji e dolgoletno tradicijo delovanja v prostovoljnih gasilskih drutvih. To se zelo lepo vidi po tevilu mladih ?lanov. Z veseljem ugotavljamo, da se vsako leto v gasilke vrste vklju?uje vse ve? mladih. S tem se pove?uje tevilo operativnih in drugih ?lanov, ki so pripravljeni delovati v gasilskih drutvih in iriti poarno-varnostno kulturo. Tudi v naih vrstah je vklju?enih veliko mladih, saj imamo kar tiri tekmovalne enote in sicer pionirke, pionirje, mladinke in mladince.  

 

Enota pionirk (2009):stojijo: mentorica Polona Jovan,  Monika Jarh, Blaka Knap, Lara Plevnik, Nika Priternik, Anja Plantev;  ?epijo: Emilija Vrun?,  Larisa Jovan, Elizabeta Vrun? in Lorena Jovan, manjka: Anua Stopernik.


 

Enota pionirjev (2009):: prva vrsta: mentor Silvo Prajndl, Matija Kranjc, Miha Kresnik, Lan Zorman, Alen taleker, Valentin taleker; zadaj: Timi Laure,  Frane Vrun?, Tilen Lunik, Miha  Oiclj.


 

Enota mladink (2009):: stojijo: Marua krabec, Nika Jeromel, Katja Dornik, Metka Kotnik, Laura Kranjc, Anika Strgar; ?epijo: mentorica Mateja Turi?nik, Veronika otl,    Barbara Borovnik in  Helena uel.


 

Enota mladincev (2009):: stojijo: Marko otl, Rok Seel, Gregor Kac,  Jakob Marzel, Ale Kaudik,  Dejan Laure;  ?epijo: an Marzel,  iga Kone?nik in Nejc Lunik.


 

Mladina v naem drutvu je zelo aktivna, saj se poleg gasilskih tekmovanj udeleuje tudi vseh ostalih tekmovanj, ki jih organizira  mladinska komisija pri Gasilski zvezi Mislinjske doline.Tako se redno udeleujejo gasilskega kviza, gasilske orientacije, redno se udeleujejo tudi portnih sre?anj, lansko leto pa so bile nae pionirke tudi prvi? na gasilskem taboru na Pakem Kozjaku.
Tabor: Paki Kozjak 2010Ekipa pionirk na dravnem tekmovanju v gasilski orientaciji v Loki dolini (2010)

Ekipa pionirk na dravnem tekmovanju v gasilski orientaciji v Loki dolini (2010)


zrece

Ekipi pionirk in mladink na dravnem gasilskem kvizu v Zre?ah (2010)


 

Svoje doseke je mladina kronala tudi z uvrstitvami na dravna tekmovanja, lansko leto pa so nae mladinke dosegle do sedaj najboljo uvrstitev in sicer so bile na gasilskem tekmovanju v Lipovcih 6.

lipov

Mladinke na dravnem tekmovanju  v Lipovcih - 2010